پیشگیری اجتماعی از وقوع جرائم کودکان در پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک (درباره خریدوفروش، روسپیگری و هرزه نگاری کودکان)

نویسندگان

چکیده

پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درباره خریدوفروش، روسپیگری و هرزه نگاری کودکان که در راستای اجرای مقررات حقوق کودک در سال 2000 در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده و از سال 2002 قدرت اجرایی پیدا کرده است، در راستای کاهش جرائم مذکور، متضمن مقرراتی است که مطالعه جرم شناختی این پروتکل ظهور در اقدامات پیشگیرانه اجتماعی دارد. این اقدامات از یک سو شناسایی عوامل خطر و از سوی دیگر حمایت های لازم در راستای کاهش خطرات فوق را دربردارد.
این نوشتار درصدد است که ضمن شناخت اجمالی مفهوم پیشگیری اجتماعی از منظر جرم شناختی، جلوه های پیشگیری اجتماعی را در پروتکل مذکور مورد بررسی و مداقه قرار دهد.

کلیدواژگان: حقوق کودک، پیشگیری اجتماعی، پیشگیری رشد مدار، کنوانسیون حقوق کودک، پیشگیری غیرکیفری

کلیدواژه‌ها