نقش پلیس در کاهش آسیب های ناشی از بزه دیدگی

نویسنده

چکیده

اهمیت نقش پلیس در اولین مرحله ورود افراد به نظام عدالت کیفری آشکار می شود و عموم مردم همواره این نظام را با پلیس می شناسند. از آن جا که در نخستین مرحله ورود به نظام عدالت کیفری امکان بیشترین تعرض به حقوق بنیادی و اساسی افراد مشاهده می شود، این مسئله توجه خاص حقوق دانان را به خود معطوف داشته است. بنابراین، امروزه توجه به جایگاه علمی پلیس، وضع قوانین و مقررات محدودکننده تعرض به حقوق بنیادی بشر، توسل به شیوه ها و اقدام های پیشگیرانه و حمایتی با هدف کاهش میزان جرائم و آسیب های ناشی از آن بر سیاست جنایی نظام های مختلف تاثیر گذاشته است.
پلیس به عنوان یکی از ارگان های دولتی مرتبط با مقوله آسیب های ناشی از بزه دیدگی، با شناسایی افراد آسیب دیده و بزه دیدگان بالقوه بر وضعیت و شرایط قبل، حین و بعد از ارتکاب جرم تاثیر می گذارد و فرصت ارتکاب جرم را برای مجرمان محدود می سازد. پلیس با مداخله در وضعیت بحران و نجات اشخاص آسیب دیده در صحنه های جرم و کاهش مشکلات و دغدغه های آنان در مراحل مختلف سیستم عدالت کیفری نقش موثر و بسزایی دارد. بی تردید پلیس با کنار نهادن شیوه های منسوخ دهه های پیشین، با رویکرد نوین اجتماع گرایی و مشارکت مداری - در عین رفتار قاطع و سریع در مقابله با مجرمان حرفه ای - می-تواند در راهبردهای حمایتی و خدمات رسانی به بزه دیدگان به صورت مستقیم و غیر مستقیم شرکت جسته و نقش موثر و قابل توجه خود را در تحقق عدالت برای بزه دیدگان، عملی سازد.

کلیدواژه‌ها


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی