بررسی عوامل محیطی - کالبدی تسهیل کننده بزهکاری در مناطق شهری (مطالعه موردی بزه عرضه و خرید و فروش موادمخدر در منطقه 16 شهر تهران)

نویسندگان

چکیده

وهش حاضر با هدف شناسایی عوامل محیطی - کالبدی تسهیل کننده ارتکاب بزهکاری در مناطق شهری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیای (GIS) انجام شده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر، تحلیلی و توصیفی است و داده ها و اطلاعات موردنیاز پژوهش به روش میدانی تهیه شده است. جامعه آماری مورد مطالعه، جرائم ارتکابی مرتبط با موادمخدر از فروردین 1387 تا اسفند 1387 در محدوده منطقه 16 شهر تهران است. تحلیل زمانی ارتکاب بزهکاری در محدوده مورد مطالعه نشان می دهد بیشتر جرائم مورد بررسی در روزهای تعطیل آخر هفته و یا در ساعات کار و فعالیت رخ داده است. مهم ترین کانون های جرم خیز منطقه 16 شهر تهران در بخش 1603 و 1604 این منطقه واقع شده است. از ویژگی-های محیطی و کالبدی این محله ها نبود یا کمبود کنترل های رسمی و غیررسمی در مکان های پرازدحام و عدم تعادل در توزیع کاربری ساختمان است که بیانگر وجود عدم تناسب بین نیازهای جمعیتی این محدوده ها و ساخت وسازها است. بررسی نوع و میزان کاربری اراضی بخش مرکزی و فراوانی وقوع جرم نشان می دهد بیشتر جرائم در مجاورت فضای سبز و حمل و نقل و انبار رخ داده است. در این مقاله پس از بررسی موضوع، در نهایت با توجه به نتایج تحقیق و به منظور کنترل و پیشگیری از ناهنجاری های اجتماعی در منطقه 16 پیشنهادهای مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی