نقش پلیس زن در حمایت از زنان و کودکان بزه دیده مواد مخدر و روانگردان

نویسنده

چکیده

گسترش روز افزون بزهکاری (به طور کلی) و ارتکاب جرم در قلمرو جرائم مواد مخدر و روانگردان و گستردگی و تنوع این مواد (به طور خاص)، بزه دیدگی مستقیم و غیرمستقیم افراد بیشتری را در پی خواهد داشت. حق امنیت، توام با آرامش و فارغ از دغدغه ها و ترس هاس ناشی از تکرار بزه دیدگی، از زمره اساسی ترین حقوق انسانی افراد هر جامعه ای است و گروه های آسیب پذیرتر در این خصوص استحقاق توجه و حمایت بیشتری را دارند. حمایت پلیسِ زن از دو قشر آسیب پذیر جامعه - یعنی زنان و کودکان - از طریق حفاظت فیزیکی در فرآیند عدالت کیفری و ترمیمی در کنار حمایت های عاطفی از این بزه دیدگان با تشکیل کلانتری های ویژه اطفال و زنان و واگذاری مرحله تحقیقات مقدماتی به پلیس زن (حتی زمانی که بزهکار مواد مخدر که خود نوعی بزه دیده این مواد است) و همچنین آموزش به زنان به منظور پیشگیری از بزه دیدگی مکرر، از جمله تدابیر حمایتی موثر از این بزه دیدگان است. بدیهی است امکان اتخاذ این اقدامات حمایتی در همه نظام های عدالت کیفری وجود ندارد، اما با توجه به امکانات و فرهنگ حاکم بر یک کشور، می توان از این اقدامات در راستای تسکین آلام بزه دیدگان استفاده کرد

کلیدواژه‌ها