پراکندگی جغرافیایی جرم در شهرستان های استان گلستان

نویسنده

چکیده

تحلیل جغرافیایی جرم و جنایت و تلاش در راستای شناخت عوامل فضایی بروز این گونه ناهنجاری ها در دهه های اخیر بسیار اهمیت یافته است. پژوهش حاضر ضمن بررسی و مقایسه پراکنش فضای جرم در بین شهرهای مختلف استان گلستان به ارزیابی این سوال که چه شهرهایی در استان گلستان مستعد وقوع آسیب های اجتماعی و جرم خیز هستند و چه رابطه ای بین تراکم جمعیت و پراکندگی جرایم در شهرستان های استان گلستان وجود دارد، پرداخته است.
جامعه آماری این پژوهش کلیه مجرمان دستگیرشده در شهرستان های استان گلستان است که در سال 1388 روانه زندان شده اند؛ جمعیت جامعه آماری 15615 نفر بوده است؛ در این پژوهش از بین تمام جرم و جنایت های اتفاق افتاده، پنج جرم قتل، تجاوز به نوامیس، جعل اسناد، اعتیاد به موادمخدر و سرقت مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نمونه آماری که متناسب با جرایم پنج گانه استفاده شده، 6866 نفر هستند. به همین منظور اطلاعات حاصله از روش اسنادی و تجزیه وتحلیل با استفاده از نرم افزار SPSS و GIS استفاده شده است.
نتایج پردازش نشان می دهد که توزیع جغرافیایی جرم و جنایت در شهرستان های استان گلستان از نظر آماری توزیعی کاملاً پراکنده در سطح استان دارد. به گونه ای که تراکم سرقت در شهرستان بندرگز (13/36)، تراکم اعتیاد و موادمخدر در شهرستان گرگان (91/26)، تراکم جعل اسناد در شهرستان گرگان (57/2)، تراکم قتل در شهرستان کردکوی (65/2) و تراکم تجاوز به نوامیس در شهرستان بندرترکمن (03/2) می باشد، نتایج نشان می دهد که بین تراکم جمعیت و پراکندگی جرایم در سطح شهرستان های استان رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها