پیشگیری از روان گردی در سایه پیشگیری از مصرف روان گردها

نویسندگان

چکیده

از جمله مشکلات جوامع امروز بحثِ روان گردی حاصل از مصرف مواد روان گردان است که دامنه ای گسترده تر از زیان های ناشی از مصرف و اعتیاد را در بر می گیرد. رابطه مواد مخدر با بزهکاری یک رابطه علی و معلولی است. بالا رفتن آمار جرایم، طلاق، قتل، خودکشی و سایر بزهکاری ها خبر از بالا رفتن تعداد معتادان و رخنه آن ها در گروه های جوان و نوجوان جامعه می دهد. شناخت جامع و مانعِ پیامدهای استعمال این مواد و تاثیری که بر شخص مصرف کننده و اطرافیان او می گذارد نقش زیادی بر انتخاب شیوه پیشگیری و چگونگی مبارزه نهادهای حقوقی با مصرفِ این مواد دارد. این شناخت موجب درک بهتر نظام فکری تدوین کنندگان قانون جزا و ستادهایی چون پیشگیری اجتماعی است تا با جلوگیری از مصرفِ ناصحیحِ این مواد، از ارتکاب جرایم مرتبط با آن پیشگیری شود. برای دست یابی به این شناخت می توان از روش های تحقیق در جرم شناسی استفاده نمود. برای همین منظور، جرم شناس به بررسی عواقب و نتایج یک رفتار می پردازد، نتایجی که ممکن است خودِ آن هم یک انحراف یا یک رفتار مجرمانه باشد. ما نیز در این مقاله به این موضوع پرداختیم و با توجه به آثار مواد روان گردان نه تنها بر جسم بلکه بر روان آدمی، جرایم بعدی حاصل از مصرف روان گردان ها (روان گردی)، را بررسی نمودیم و سرانجام به این نتیجه خواهیم رسید که با سرلوحه قراردادن چنین هدفی، می توان به اهداف بسیاری رسید.

کلیدواژه‌ها