سیاست جنایی برگرفته از آیات قرآن کریم

نویسندگان

چکیده

بررسی تدابیر قرآن کریم در ارتباط با پیشگیری و مقابله با جرایم، تحت عنوان سیاست جنایی اسلام موضوع این مقاله است که با بیان توصیفی و تحلیلی، حول مبانی قرآنی این سیاست بحث می کند و مشخص می کند که راهکار اسلام در مقابله با جرایم تنها شیوه تقابلی، مجازات و برخورد با مجرم بعد از وقوع جرم نیست؛ بلکه منطقه وسیعی از عملکرد افراد در حوزه شخصی و اجتماعی را شامل می شود و در طرح ریزی این سیاست، به انسانیت انسان و تربیت و اصلاح او توجه بیشتری شده است زیرا برنامه اسلام، سعادت تمام بشریت است و مشخصه این سیاست را می توان کارآمد بودن آن در تمام اعصار دانست. چگونگی این امر وابسته به حفظ و تحکیم مصالح فرد و اجتماع مطابق با مقتضیات زمان و مکان است.

کلیدواژه‌ها