ابزارهایی برای شناسایی و ارزیابی خطر بزهکاری در میان جوانان

نویسنده

چکیده

در این پژوهش، شماری از ابزارهای مورد استفاده در حوزه پیشگیری از بزهکاری جوانان معرفی می شوند. برخی ابزارها، برگرفته از شاخه های علمی مرتبط - مانند روان شناسی رشد- هستند، در حالی که دیگر ابزارها، به طور ویژه برای عدالت کیفری جوانان طراحی شده اند. این پژوهش، بررسی جامع و فراگیری نیست بلکه تنها مروری اجمالی بر ابزارهایی است که می توانند در زمینه پیشگیری از بزهکاری جوانان به کار روند.
ابزارهایی که از سوی پژوهشگران در زمینه پیشگیری از وقوع جرم مورد استفاده قرار می گیرند، مبتنی بر الگو های مفهومی آسیب پذیری های اجتماعی و عوامل خطر مرتبط با بزهکاری هستند. تحقیقات تجربی و طولانی مدتی که در کانادا و دیگر کشورها صورت گرفته، به درک بهتری از عوامل اصلی خطر مربوط به بزهکاری و شناسایی راه های ارتکاب آن کمک کرده است.
بیش تر ابزارهای موجود، به دو گروه اصلی تقسیم می شوند: گروه نخست ابزارهای شناسایی جوانان در معرض خطر، و گروه دیگر ابزارهای ارزیابی خطر بزهکاری یا تکرار بزهکاری جوانان.

کلیدواژه‌ها