بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر کاهش جرم ( مطالعه موردی بخش فیروزآباد شهرستان سلسله)

نویسندگان

چکیده

ین تحقیق بر آن است تا عوامل جامعه شناختی موثر بر کاهش جرم را بررسی کند. روش پژوهش، پیمایشی و تکنیک جمع آوری داده ها پرسش نامه بوده است. حجم نمونه ی این تحقیق 382 نفر بود. یافته های توصیفی مربوط به متغیرهای مستقل نشان داد که میزان کنترل اجتماعی و حمایت اجتماعی در جامعه ی یادشده نسبتاً بالاست. میزان همبستگی اجتماعی، بی نظمی اجتماعی و احساس آنومی در حد متوسطی ارزیابی شده است. همچنین یافته های تحقیق حاکی از آن بود که متغیرهای کنترل اجتماعی، حمایت اجتماعی، همبستگی اجتماعی، بی نظمی اجتماعی و احساس آنومی با کاهش جرم همبستگی دارند. در تحلیل رگرسیون نیز پنج متغیر وارد مدل شدند و در مجموع 47 درصد از واریانس متغیر وابسته، با متغیرهای مستقل تبیین شد.

کلیدواژه‌ها