عدالت ترمیمی، بزه دیدگان و پلیس

نویسنده

چکیده

الگویی ترمیمی که بر پایه ی پاسخ به جرم به شیوه ی حل آثار و پیامدهای جنایی، با مسئولیت پذیر ساختن جامعه در قبال رخداد جنایی، شرمساری مجرم و به طور کلی حل و فصل جرم، با درگیر نمودن بزه دیده، مجرم و جامعه ی محلی است، می تواند آثار درخور توجهی در حوزه ی پیشگیری، به ویژه پیشگیری از تکرار جرم جوانان داشته باشد. از جمله آثار این شیوه ی پاسخ دهی به جرم که بر خلاف دیدگاه های تلافی گرا که بر مجرم و آنچه از او سر زده توجه دارند، به بزه دیده و جامعه ی محلی تاکید نموده و همچنین به مجرمان به دیده ی افراد شایان احترام می نگرد.
این شیوه از واکنش به جرم که منجر به شرم مجرم در ازای کردارهای ناشایست صورت می گیرد، می تواند از برچسب خوردن مجرمان، به ویژه مجرمان جوان تا حدود زیادی پیشگیری نماید. پس، جلوه های چنین تفکری در کشورهایی همچون استرالیا، زلاندنو و امریکا منجر به پایه گذاری تشکیلات قضایی جوانان و نوجوانان گردید. در این مقاله، نویسندگان همراه با تبیین رویکرد ترمیمی در نهادهای پلیسی، آثار و کارکردهای چنین واکنش هایی به مجرمان به ویژه جرایم جوانان را بررسی می کنند و می آزمایند. روشنگری آثار و پیامدهای رویکرد ترمیمی در نهاد پلیسی و چگونگی اعمال چنین راهبردی می تواند مولفه ای موثر در پیشگیری از برخی جرایم شود.
کلیدواژگان: عدالت ترمیمی، بزه دیده، پلیس

کلیدواژه‌ها


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی