نقش آموزش همگانی در پیشگیری از جرم

نویسندگان

درون سازمانی

چکیده

امروزه، نقش و اهمیت آموزش همگانی برای ایجاد امنیت فردی و عمومی در سطح جامعه توسط «نیروی انتظامی» به خوبی درک شده است. نیروی انتظامی می تواند در برنامه ها و اهداف کلی و جزیی خود از راه آموزش و ارتباط های اجتماعی در موارد مختلف از جمله پیشگیری از سرقت، اعتیاد، تخلفات راهنمایی و رانندگی، کلاه برداری، مسائل مختلف تربیتی، اخلاقی و اجتماعی، شیوه ی ارتباط مردم با پلیس، مراقبت از فرزندان و اعضای خانواده و... از همکاری و همیاری مردم استفاده کند. مطالعه ی حاضر با هدف «بررسی میزان تاثیرگذاری شیوه های گوناگون آموزش همگانی در پیشگیری از وقوع جرم» انجام گرفته است. به طور روشن، پرسش اصلی که مطالعه ی حاضر درپی یافتن پاسخی علمی و عملی برای آن بوده است عبارتست از این که «آیا به کارگیری شیوه های گوناگون آموزش همگانی در پیشگیری از وقوع جرم موثر است؟» و گزاره ی «شیوه های گوناگون آموزش همگانی در پیشگیری از وقوع جرم موثر می باشند.» فرضیه اصلی ای است که این مطالعه علاقه مند به آزمون آن است. جامعه ی آماری در این تحقیق، نخبگان و مسئولان ناجا در زمینه ی آموزش های همگانی و شهروندان شهر تهران که به صورت ترکیبی از دو کلانتری 123 نیاوران و 112 ابوسعید که به ترتیب به دو سرکلانتری یکم و هشتم تهران تعلق دارند انتخاب شده اند. حجم نمونه در این تحقیق 384 نفر است که 100 نفر از آنان مسئولان ناجـا در زمینه ی آموزش همگانی و 284 نفر مردمی که به صورت تصادفـی و بر اساس روش خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده های ابتدایی و نهایی
مورد نیاز این پژوهش مصاحبه های حضوری و پرسش نامه های محقق ساخته است که پایایی پرسش نامه ی طراحی شده با آلفای کرونباخ 905/، مناسب ارزیابی می شود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی - آزمون های آماری وابسته (آزمون فیشر، تی.استیودنت) در محیط نرم افزاری SPSS - انجام شده است. در این مطالعه، تجزیه و تحلیل های آماری انجام شده بر اساس داده های جمع آوری شده از میدان حقیقی پژوهش، بیان کننده ی؛ «موثربودن روش اطلاعیه های نوشتاری و بروشور، جزوه و... »، «ناموثر بودن حضور فیزیکی ماموران پلیس در اماکن عمومی»، «ناموثر بودن آموزش های الکترونیکی»، «موثربودن تلویزیون»، «موثر بودن برنامه های رادیویی» در فرایند آموزش همگانی افراد جامعه به منظور پیشگیری موثر از وقوع جرم است.

کلیدواژه‌ها