تحلیل فضایی الگوهای بزه سرقت در بخش مرکزی شهر زنجان با استفاده از آزمون های آماری گرافیک مبنا

نویسندگان

چکیده

در سالهای گذشته، بررسی اثرات شهرنشینی بر ارتکاب جرم و جنایت و کج روی های اجتماعی بیش تر مورد توجه جغرافی دانان و محققان قرار گرفته است. این مقاله با هدف بررسی تاثیر بخش مرکزی شهر زنجان در شکلگیری الگوهای بزهکاری در شهر زنجان و تبیین عوامل موثر در بروز بزهکاری در این منطقه انجام شده است. روش تحقیق در مقاله ی حاضر تحلیلی- تطبیقی است و برای شناسایی و درک الگوهای مکانی بزهکاری در منطقه ی بخش مرکزی از مدلهای آماری گرافیک مبنا و تحلیل شبکه ای در محیط سامانه ی اطلاعات جغرافیایی GIS استفاده شده، که اطلاعات مورد نیاز از میزان و نوع جرم به صورت کتابخانه ای از نیروی انتظامی گرفته شده است. یافتههای مقاله ی حاضر نشان میدهد که کانونهای جرمخیز در بخش مرکزی شهر زنجان به طور تصادفی توزیع شده است. ازسوی دیگر بالا بودن میزان کاربری تجاری و کمبود یا نبود برخی کاربریهای مورد نیاز شهروندان از جمله فضای سبز که نظارت رسمی بر این محدودهها را بسیار دشوار ساخته، در افزایش توزیع جغرافیایی نوع و میزان جرایم و شکلگیری الگوهای فضایی بزهکاری موثر بوده است. به نظر میرسد با ساماندهی و ارتقای سرانههای تاسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی، ایجاد فضاهای تفریحی و فراغتی سالم، تعریض شبکه ی راه ها و مکان یابی مراکز انتظامی برای افزایش نظارت رسمی در این محدوده و اصلاح فیزیکی و کالبدی فضاهای مسکونی این محدوده، میتوان امکان آسیب پذیری این فضاها و میزان وقوع جرایم را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی