تحلیل مکانی مولفه های موثر بر پیشگیری از جرم؛ مطالعه موردی شهر مرودشت در سال های 1388 و 1389

نویسندگان

درون سازمانی

چکیده

مناطق مختلف هر کشور و شهری به لحاظ میزان و انواع جرائم دارای ویژگی های خاصی هستند که بر روی امنیت آن منطقه تاثیر مستقیمی دارند. برای مقابله با جرائم در نخستین گام باید به شناسایی ویژگی های هر منطقه و بررسی عوامل موثر بر امنیت آن پرداخت. یکی از این عوامل، ویژگی های جغرافیایی است که متاسفانه کم تر مدنظر کارشناسان و متخصصان قرار می گیرد. این در حالی است که جغرافیا را علم فضا و مکان نامیده اند و موضوع آن پدیده های طبیعی و انسانی است.
یکی از شهرهایی که به نظر می رسد عوامل جغرافیایی تاثیر زیادی بر میزان جرایم آن گذاشته است، شهر مرودشت می باشد. در آمارهای ارائه شده از این شهر، جرائمی چون قتل و تجاوز به عنف فراوان به چشم می خورد، درحالی که در برخی شهرهای هم جوار این آمار به طرز محسوسی پایین تر است. به همین دلیل محدوده ی جغرافیایی پژوهش، شهر مرودشت انتخاب شده است.
در تحقیق پیش رو برای دستیابی به نتایج مطلوب در این زمینه، از طریق پرسش نامه محقق ساخته و با استفاده از روش توصیفی- پیمایشی نسبت به جمع آوری اطلاعات از بین جامعه ی آماری متشکل از فرماندهان، جانشینان، روسا و پرسنل باسابقه و باتجربه بخش های مختلف نیروی انتظامی شهر مرودشت اقدام گردید.
نتایج تحقیق نشان می دهد که عوامل جغرافیایی (انسانی و طبیعی) بر امنیت عمومی شهرستان مرودشت تاثیر مستقیمی دارند. از میان عوامل جغرافیایی، عواملی مانند مهاجرت، حاشیه نشینی، وجود اتباع بیگانه، زندگی در بافت فرسوده شهر، رشد شهرنشینی و نبود فرهنگ شهرنشینی متناسب با جامعه موردنظر که جزء عوامل جغرافیایی - انسانی محسوب می شوند، مهمترین عوامل جرم خیز بودن شهر مرودشت تشخیص داده شده اند.

کلیدواژه‌ها