بررسی رابطه ویژگی های محله مسکونی، با احساس امنیت شهروندان کرمانی

نویسندگان

چکیده

منیت یکی از بنیانی ترین نیازهای انسانی است و بر همین اساس احساس امنیت می تواند یکی از کارآمدترین عناصر در تامین سلامت و آرامش جامعه و اعضای آن باشد. فضاهای شهری به عنوان فضای عمومی که همه ی ساکنان شهر در آن سهیم هستند، می تواند نقش مهمی در تامین احساس امنیت شهروندان داشته باشد. محله عرصه ای از فضای شهری است که در آن روابط ساکنان به حداکثر ممکن می رسد و بسیاری از نیازهای اجتماعی انسان را پاسخ می دهد. هدف این پژوهش شناخت میزان احساس امنیت ساکنان شهر کرمان و عوامل محیطی موثر بر آن است. این پژوهش به صورت پیمایش در محله های شهر کرمان انجام شد. نمونه شامل 400 نفر از ساکنان شهر بود که با پاسخ به پرسش نامه ی پژوهشگرساخته، میزان احساس امنیت خود را در دو بعد جانی و مالی اعلام نمودند.
نتایج نشان داد که سطح احساس امنیت مالی و جانی در حد متوسط بوده و عواملی هم چون میزان وابستگی به محله، بی سازمانی و بی نظمی در محله، میزان بروز آسیب ها و انحرافات در محله، وضعیت اقتصادی و اجتماعی محله، شکل فیزیکی محله و نوع نظارت و کنترل پلیس با میزان احساس امنیت در هر دو بعد رابطه ی معنی دار داشته است.

کلیدواژه‌ها