بررسی تاثیر رسانه های جمعی بر میزان بزهکاری

نویسندگان

چکیده

یکی از کارکردهای مهم رسانه ها شناساندن قانون و کیفر آن در جهت کاهش میزان ارتکاب جرم است. وجود قانون در کتاب قانون، تعلیم اجتماعی را به ارمغان نمی آورد. تبیین و انتقال فرهنگ قانون گرایی به عاملان اجتماعی، آنان را هنگام رویارویی با جرم و زمینه های آن واکسینه می کند. این پژوهش به بررسی تاثیر رسانه های جمعی بر میزان بزهکاری (مطالعه ی موردی کانون اصلاح و تربیت استان اردبیل) در تابستان سال 1390 می پردازد. روش تحقیق در این پژوهش روش پیمایشی از نوع همبستگی و توصیفی است. همچنین با توجه به پذیرش کم کانون اصلاح و تربیت استان اردبیل و پیرو آن تعداد کم بزهکاران در کانون، کل مددجویان (بزهکاران) کانون اصلاح و تربیت به عنوان نمونه ی آماری تحقیق، سنجیده شدند. در پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه ی 16 استفاده و همه ی فرضیه های تحقیق با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شد. نتایج این پژوهش نشان داد که میان برنامه های سیمای سراسری، استانی، رادیو، کتاب و میزان بزهکاری رابطه ی معکوس وجود دارد و هرچه استفاده از این رسانه ها بیشتر شود میزان بزهکاری پیرو آن کمتر خواهد شد. همچنین میان رسانه های ماهواره و اینترنت و میزان بزهکاری رابطه ی مستقیم وجود دارد و با افزایش استفاده از ماهواره و اینترنت میزان بزهکاری نیز افزایش خواهد یافت. رسانه های سینما و روزنامه و مجلات نیز رابطه ای با میزان بزهکاری نشان ندادند.

کلیدواژه‌ها


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی