خانواده، کنترل اجتماعی و پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان

نویسندگان

برون سازمانی

چکیده

بزه کاری کودکان و نوجوانان علاوه بر آن که امروزه یکی از دشواری های این گروه سنی است، خسارت ها و صدمه هایی هم برای بزه دیدگان و جامعه ایجاد می کند. از مهم ترین نهادهای اجتماعی که نقش اساسی در کنترل و پیشگیری از بزه کاری کودکان و نوجوانان دارد، نهاد خانواده است. از جمله نقش های مهم این نهاد، نقش کنترلی است که این کارکرد با روی کرد به حساسیت دوران کودکی و نوجوانی، اهمیت فراوان دارد. اگر نقش کنترلی خانواده دچار اختلال شود و نتوانند کنترل درست و مناسبی بر کودکان و نوجوانان اعمال کنند، خطر گرایش به بزه کاری در کودکان و نوجوانان افزایش می یابد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای، به بررسی نقش کنترلی خانواده و تاثیر اختلال در نقش کنترلی خانواده بر بزه کاری کودکان و نوجوانان پرداخته و ویژگی های این اختلال را بیان کرده است. نتیجه های حاصل از این تحقیق، اثبات رابطه ی میان اختلال در نقش کنترلی خانواده و بروز خطر گرایش به بزه کاری در کودکان و نوجوانان است. به عبارتی تحقق مطلوب کارکرد کنترلی خانواده، در پیشگیری از بزه کاری کودکان و نوجوانان، نقشی اساسی دارد.

کلیدواژه‌ها