برنامه های عملی پیشگیری آموزشگاه محور از بزهکاری

نویسنده

چکیده

طراحی و ارایه ی برنامه های پیشگیری آموزشگاه محور از بزهکاری دانش آموران، از نوع مداخله ی زود رس و یا پیشگیری رشد مدار به شمار می آید. دوره ی تحصیل و دوره ی رشد فکری و جسمی دانش آموزان، بهترین فرصتی است که طی آن می-توان از طریق اجرای برنامه های پیشگیرانه در آموزشگاه ها، بزهکاری آن ها را کاهش داد. در واقع از طریق پیشگیری زودرس می توان از دانش-آموزان حمایت نمود تا در معرض خطر بزهکاری و بزه دیدگی واقع نشوند.
این نوشتار با مطالعه ی برنامه های عملی پیشگیری آموزشگاه محور از بزهکاری، در پی پاسخ به این سوال است که آیا نوع بزهکاری و به دنبال آن شیوه های پیشگیری از بزهکاری در آموزشگاه های منطقه های مختلف (بالا، مرکز و پایین) شهر تهران با یکدیگر یکسان است؟
روش مطالعه، به دو شیوه ی کتابخانه ای (توصیفی- تحلیلی) و میدانی (پیمایشی) است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نوع بزه های ارتکابی در آموزشگاه های هریک از منطقه های سه گانه مطالعه شده، به علت تفاوت در علت های پدیدآورنده ی آن ها، با یکدیگر متفاوت هستند. از همین رو برنامه های پیشگیرانه ی قابل طرح و ارایه در آموزشگاه های هریک از منطقه ها نیز به تناسب نوع بزه های ارتکابی و علت های پدیدآورنده ی آن ها، متفاوت از برنامه های پیشگیرانه ی قابل ارایه در آموزشگاه های سایر منطقه ها هستند.

کلیدواژه‌ها