نوآوری های پلیس و پیشگیری از جرم: درس هایی از تحقیقات پلیس در بیست سال گذشته

نویسندگان

چکیده

همواره یکی از دغدغه های کارگزاران امر پیشگیری از جرم و تامین نظم و امنیت در جامعه، به کارگیری روش ها و چاره اندیشی هایی بوده است که ضمن رسیدن به مقصود، دامنه ی آثار تبعی و به ویژه اجتماعی ناخواسته ی آنها نیز محدود باشد. در این میان اداره‎های پلیس به عنوان اصلی ترین عناصر و کارگزاران عرصه ی پیشگیری از جرم، در طول سال های پی درپی، اقدام های متعددی را برای رسیدن به هدف بالا بهکار بسته اند. از جمله پلیس ایالات متحده توانسته است در دو دهه گذشته با به کارگیری چاره اندیشی های نوآورانه و گوناگون به گواهی آمار و پژوهش ها، تا حدود زیادی در عرصه ی پیشگیری از جرم و تامین نظم و امنیت در جامعه به نتایج‎ مثبتی دست یابد. در این مقاله که در واقع گزارشی است به «موسسه ی ملی عدالت» ایالات متحده، کوشش شده است با استفاده از پژوهش های میدانی و دلایل تجربی ، نوع، کیفیت و میزان کارآمدی این چاره اندیشی های نوآورانه و همچنین دورنمای آنها مورد پژوهش و بررسی قرار گیرد. نتیجه ی پژوهش ها نشان می دهد، هرچند این اقدام های نوآورانه از نظر ماهیت و هدف متفاوت هستند چنان که برخی از آنها بر نوع جرم تمرکز دارند، برخی بر ابزارها و روش ها و برخی دیگر بر ساختار سازمانی پلیس، ولی در کل در زمینه ی پیشگیری از جرم موفق بوده اند؛ به ویژه وقتی که به صورت منسجم و هماهنگ با یکدیگر به کار می روند.

کلیدواژه‌ها


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی