پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی در فضای پارکینگ‌ها

نویسنده

چکیده

یکی از فضاهایی که به‌تبع گسترش روزافزونشان در طراحی‌های شهری زمینه‌ساز گسترش وضعیت‌های مجرمانه هستند، فضای پارکینگ‌های عمومی، خصوصاً در کلان‌شهرها است.
مناسب‌ترین شیوه در پیشگیری از جرم در این مکان‌ها استفاده از اصول طراحی محیطی در پیشگیری از جرم (CPTED) است که طراحی عالی و مؤثری در ساخت محیط است و می‌تواند با کاهش بزهکاری و ترس از جرم باعث ارتقای کیفیت زندگی شود.
از‌این‌رو مقاله حاضر با تطبیق دقیق این اصول با معیارهای طراحی فضای پارکینگ‌ها می‌تواند به‌عنوان منبع مناسبی برای طراحان شهری، مهندسان ساختمانی، مؤسسات امنیتی و صاحبان مجتمع‌های بزرگ مسکونی و تجاری در جهت همکاری مناسب در پیشگیری از جرم و نیز یک منبع ارزیابی ایمنی در طراحی‌های ساختمانی به حساب آید.
بنابراین در راستای طراحی محیطی پیشگیرانه از وقوع جرم در بخش اول، جرائم محتمل در فضای پارکینگ‌ها و چگونگی و علل آن بررسی شده و در بخش دوم و سوم، برنامه‌ای جامع برای سنجش و گزینش مؤلفه‌های امنیت در فضای پارکینگ‌ها با تکیه بر خصایص ایمنی فعال و غیرفعال ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها