نقش سرمایه اجتماعی در تأمین احساس امنیت دانشجویان

نویسندگان

چکیده

سرمایه‌ی اجتماعی محصول استراتژی‌های سرمایه‌گذاری فردی یا جمعی و آگاهانه یا ناآگاهانه در ایجاد و بازتولید ارتباطات اجتماعی است که در گذر مدتی کوتاه یا طولانی، قابل استفاده هستند. این ارتباطات می‌تواند در میان همسایگان، همکاران یا خویشاوندان باشد که نتیجه‌های مهمی برای رشد و دوام جامعه خواهد داشت که یکی از دستاورد‌های مهم آن در بحث شهرنشینی، به وجود آمدن احساس امنیت در میان شهروندانی است که توانسته‌اند این سرمایه را کسب و پرورش دهند. بنابراین سرمایه‌ی اجتماعی ابزاری است که می‌تواند از راه ارتباطات اجتماعی منابعی را در دست افراد قرار دهد و بیش‌تر در جوامع مدنی جستجو می‌شود. افراد از راه افزایش سرمایه‌ی اجتماعی موقعیت خود را در جوامع سرمایه‌داری بهبود می‌بخشند. هدف تحقیق، نقش سرمایه‌ی اجتماعی در تأمین احساس امنیت است.
چارچوب نظری بنا به تناسب، نظریه‌های جامعه‌شناختی و مکاتب مربوط به این حوزه‌ است. روش تحقیق پیمایش و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌ی دارای قابلیت اعتماد و اعتبار است. جامعه آماری، دانشجویان دانشگاه پیام نور خرم‌آباد در سال 1392 است. حجم نمونه 384 نفر است که با استفاده از روش تصادفی ساده گردآوری شده است. مهم‌ترین یافته پژوهش، وجود رابطه مثبت و معنادار میان سرمایه‌ی اجتماعی با احساس امنیت در میان دانشجویان است.

کلیدواژه‌ها