نقش رویکردهای نظارتی و راهبردیِ سیاست کیفری بر مجرمان سابقه‌دار در پیشگیری از تکرار جرم در ایران

نویسندگان

چکیده

چکیده
نظر به آمار قابل ملاحظه‌ی تکرار جرم توسط مجرمان سابقه‌دار، نظارت سازمان‌یافته و هدفمند با توسل به رویکردهای متناسب با هر جامعه، یکی از ضرورت‌های تکلیفی سیستم عدالت کیفری است. در کشور ایران با توجه به شرایط حاضر، بایستی با هدف توان‌گیری و اصلاح مجرمان سابقه‌دار حسب مورد از رویکردهای اجتماع‌محور، مکان‌محور، مجرم‌محور و ابزارمحور به شکل منفرد یا مشترک بهره جست. مسلماً توجه به شخصیت مجرم و جرم ارتکابی از عوامل اساسی در تبیین نوع نظارت بر وی خواهند بود.
در این میان به‌ویژه، مداخله‌ی همه‌ی وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، تشکل‌ها، نهادهای مدنی و غیردولتی و نقش راهبردی پلیس جهت هدایت و هماهنگی میان این دو از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود.

کلیدواژه‌ها