بررسی تطبیقی الگوهای جغرافیایی گرایش به ارتکاب جرائم مواد مخدر در استان کرمانشاه و خراسان جنوبی

نویسندگان

چکیده

با وجود تلاش گسترده کشورهای جهان و سازمانهای بینالمللی برای مبارزه با فعالیتهای مجرمانه مرتبط با مواد مخدر، این پدیده شوم همچنان رو به گسترش است. ایران، به‌دلیل موقعیت جغرافیایی خود، از یک سو در مجاورت بزرگ‌ترین کانون تولیدکننده مواد افیونی جهان قرار دارد و از سوی دیگر گذرگاه اصلی عبور محموله‌های مواد مخدر به کشورهای اروپایی و نیز بازار مصرف مناسبی برای آن است.
هدف از پژوهش حاضر، مطالعه تطبیقی میزان گرایش به ارتکاب هر یک از جرائم مرتبط با مواد مخدر در استان خراسان جنوبی، به‌عنوان یکی از استان‌های مرزی در حاشیه شرقی و استان کرمانشاه، به‌عنوان یکی از استان‌های مرزی در حاشیه غربی کشور، است. روش تحقیق در این مقاله تحلیلی تطبیقی است و برای شناسایی الگوهای مکانی گرایش به ارتکاب جرائم مواد مخدر از سامانه اطلاعات جغرافیایی استفاده شده است. دادههای این پژوهش از طریق پرسشگری از زندانیانی انجام گرفته است که به‌دلیل ارتکاب یکی از جرائم مرتبط با مواد مخدر در زمان پژوهش در یکی از زندانهای این دو استان محبوس بوده‌اند.
بررسی الگوهای جغرافیایی گرایش به ارتکاب انواع جرائم مرتبط با مواد مخدر در این دو استان از وجود تفاوت‌هایی میان آن‌ها حکایت دارد. در مجموع الگوی بزهکاری در استان خراسان جنوبی گرایش به تولید و تأمین و حمل مواد مخدر دارد، درحالی‌که استان کرمانشاه بیشتر مصرف‌کننده مواد مخدر است.
با توجه به یافته‌های این پژوهش و بررسی میزان گرایش به ارتکاب انواع جرائم مواد مخدر در سطح شهرستان‌های دو استان، پیشنهادهایی برای کمک به مدیران، برنامه‌ریزان و مجریان متولی پیشگیری و مقابله با پدیده قاچاق و سوءمصرف مواد مخدر ارائه شده است.
با وجود تلاش گسترده کشورهای جهان و سازمانهای بینالمللی برای مبارزه با فعالیتهای مجرمانه مرتبط با مواد مخدر، این پدیده شوم همچنان رو به گسترش است. ایران، به‌دلیل موقعیت جغرافیایی خود، از یک سو در مجاورت بزرگ‌ترین کانون تولیدکننده مواد افیونی جهان قرار دارد و از سوی دیگر گذرگاه اصلی عبور محموله‌های مواد مخدر به کشورهای اروپایی و نیز بازار مصرف مناسبی برای آن است.
هدف از پژوهش حاضر، مطالعه تطبیقی میزان گرایش به ارتکاب هر یک از جرائم مرتبط با مواد مخدر در استان خراسان جنوبی، به‌عنوان یکی از استان‌های مرزی در حاشیه شرقی و استان کرمانشاه، به‌عنوان یکی از استان‌های مرزی در حاشیه غربی کشور، است. روش تحقیق در این مقاله تحلیلی تطبیقی است و برای شناسایی الگوهای مکانی گرایش به ارتکاب جرائم مواد مخدر از سامانه اطلاعات جغرافیایی استفاده شده است. دادههای این پژوهش از طریق پرسشگری از زندانیانی انجام گرفته است که به‌دلیل ارتکاب یکی از جرائم مرتبط با مواد مخدر در زمان پژوهش در یکی از زندانهای این دو استان محبوس بوده‌اند.
بررسی الگوهای جغرافیایی گرایش به ارتکاب انواع جرائم مرتبط با مواد مخدر در این دو استان از وجود تفاوت‌هایی میان آن‌ها حکایت دارد. در مجموع الگوی بزهکاری در استان خراسان جنوبی گرایش به تولید و تأمین و حمل مواد مخدر دارد، درحالی‌که استان کرمانشاه بیشتر مصرف‌کننده مواد مخدر است.
با توجه به یافته‌های این پژوهش و بررسی میزان گرایش به ارتکاب انواع جرائم مواد مخدر در سطح شهرستان‌های دو استان، پیشنهادهایی برای کمک به مدیران، برنامه‌ریزان و مجریان متولی پیشگیری و مقابله با پدیده قاچاق و سوءمصرف مواد مخدر ارائه شده است.
با وجود تلاش گسترده کشورهای جهان و سازمانهای بینالمللی برای مبارزه با فعالیتهای مجرمانه مرتبط با مواد مخدر، این پدیده شوم همچنان رو به گسترش است. ایران، به‌دلیل موقعیت جغرافیایی خود، از یک سو در مجاورت بزرگ‌ترین کانون تولیدکننده مواد افیونی جهان قرار دارد و از سوی دیگر گذرگاه اصلی عبور محموله‌های مواد مخدر به کشورهای اروپایی و نیز بازار مصرف مناسبی برای آن است.
هدف از پژوهش حاضر، مطالعه تطبیقی میزان گرایش به ارتکاب هر یک از جرائم مرتبط با مواد مخدر در استان خراسان جنوبی، به‌عنوان یکی از استان‌های مرزی در حاشیه شرقی و استان کرمانشاه، به‌عنوان یکی از استان‌های مرزی در حاشیه غربی کشور، است. روش تحقیق در این مقاله تحلیلی تطبیقی است و برای شناسایی الگوهای مکانی گرایش به ارتکاب جرائم مواد مخدر از سامانه اطلاعات جغرافیایی استفاده شده است. دادههای این پژوهش از طریق پرسشگری از زندانیانی انجام گرفته است که به‌دلیل ارتکاب یکی از جرائم مرتبط با مواد مخدر در زمان پژوهش در یکی از زندانهای این دو استان محبوس بوده‌اند.
بررسی الگوهای جغرافیایی گرایش به ارتکاب انواع جرائم مرتبط با مواد مخدر در این دو استان از وجود تفاوت‌هایی میان آن‌ها حکایت دارد. در مجموع الگوی بزهکاری در استان خراسان جنوبی گرایش به تولید و تأمین و حمل مواد مخدر دارد، درحالی‌که استان کرمانشاه بیشتر مصرف‌کننده مواد مخدر است.
با توجه به یافته‌های این پژوهش و بررسی میزان گرایش به ارتکاب انواع جرائم مواد مخدر در سطح شهرستان‌های دو استان، پیشنهادهایی برای کمک به مدیران، برنامه‌ریزان و مجریان متولی پیشگیری و مقابله با پدیده قاچاق و سوءمصرف مواد مخدر ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها