رابطه بین قشربندی اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی بین ساکنان شهر اردبیل در سال 1390

نویسندگان

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر در پی یافتن رابطه بین قشربندی اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین ساکنان شهر اردبیل در سال 1390 بود. احساس امنیت اجتماعی، به‌عنوان امری ذهنی - روانی، به‌شدت تحت تأثیر پایگاه اجتماعی در سلسله‌مراتب اجتماعی است. احساس امنیت به احساس رهایی انسان از اضطراب، بیم و خطر اطلاق می‌شود. روش پژوهش، پیمایش از نوع همبستگی و روش نمونه‌گیری نیز خوشه‌ای چندمرحله‌ای بود. حجم نمونه آماری 380 خانوار بود و همچنین برای تعیین تفاوت بین گروه‌ها از آزمون تعقیبی LSD استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد بیشترین فراوانی قشربندی مربوط به قشر متوسط جامعه با 7/57 درصد است. همچنین میانگین احساس امنیت اجتماعی 05/53 با انحراف معیار 51/10 به‌دست آمد. نتایج نشان داد بین میزان درآمد، سطح تحصیلات، منزلت شغلی، میزان دارایی اقتصادی - مالی، نوع مسکن، سبک زندگی و میزان احساس امنیت اجتماعی رابطه معنی‌داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که قشر بالا از میزان احساس امنیت اجتماعی بالایی نسبت به قشرهای متوسط و پایین برخوردار هستند. در نهایت از مجموع 8 فرضیه پژوهش، 7 مورد آن تأیید شد.

کلیدواژه‌ها