بررسی تاثیر حاشیه نشینی بر شیوع آسیب های اجتماعی

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر حاشیه‌نشینی بر شیوع آسیب‌های اجتماعی در شهر ایلام است. بر این اساس، سؤال اصلی این است که: «آیا حاشیه‌نشینی بر شیوع آسیب‌های اجتماعی در محله‌های حاشیه‌نشین (مهرآباد و خاتمیه) شهر ایلام تأثیر دارد؟» پژوهش به‌صورت پیمایشی انجام شده است. حجم نمونه با استفاده از روش آماری کوکران 400 نفر از سرپرستان خانوارهای ساکن در محله‌های مذکور تعیین شده است. جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسش‌نامه محقق‌ساخته همراه با مصاحبه و مشاهده انجام و تحلیل داده‌های حاصل از طریق نرم‌افزار SPSS صورت گرفت. با استفاده از ضریب رگرسیون، آزمون‌های آماری ویلکاکسون و من ویتنی تأثیر متغیرها سنجیده شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که متغیرهایی چون وضعیت اشتغال، مهاجرت، تحصیلات و... بر شیوع آسیب‌های اجتماعی در مناطق حاشیه‌نشین (خاتمیه و مهرآباد) شهر ایلام مؤثر است. در نتیجه حاشیه‌نشینی در شهرهایی که با مهاجرت‌های سنگین مواجه هستند، می‌تواند اجرای بخشی از برنامه‌های توسعه را با دشواری مواجه سازد و مدیریت توسعه را به چالش بکشد.

کلیدواژه‌ها