پیشگیری اجتماعی از سرقت از طریق مداخله‌ی جامعه‌ی محلی (مطالعه موردی شهرستان اهواز)

نویسندگان

چکیده

پیشگیری اجتماعی از جرم یکی از شیوه‌های اصلی در پیشگیری از جرم محسوب می‌شود و موفقیت در تحقق آن، نیازمند مشارکت اجتماعی جامعه است. تحقیق حاضر، با هدف دستیابی به نقش جامعه‌‌ی محلی در پیشگیری اجتماعی از جرم سرقت انجام گرفته است.
روش تحقیق حاضر از نظر داده‌ها، کمی، از نظر اهداف، کاربردی و از نظر ماهیت، مطالعه‌ی هم‌بستگی است. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر را 140 نفر از رؤسا و معاونان اجرایی کلانتری‌های شهرستان اهواز تشکیل می‌دهند که براساس روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، تعداد 105 نفر حجم نمونه را تشکیل می‌دهند. ابزار سنجش پژوهش حاضر را پرسش‌نامه 32 سئوالی محقق‌ساخته تشکیل می‌دهد. اعتبار ابزار به‌وسیله‌ی آلفای کرونباخ محاسبه که مقدار آن 83/. تعیین و روایی آن توسط روایی صوری تایید شده است. داده‌های حاضر به‌وسیله‌ی آزمون همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان می‌دهد بین مداخله‌ی جامعه‌ی محلی شامل ساکنان محلی، اصناف، شوراهای محلی و مسئولان ورزش محلی با پیشگیری اجتماعی از سرقت رابطه معناداری معادل 81 درصد وجود دارد که از هم‌بستگی زیادی برخوردار است و می‌توان گفت توجه جدی و تمرکز بر دخالت جامعه‌ی محلی موجب پیشگیری اجتماعی از سرقت خواهد شد.

کلیدواژه‌ها