بررسی عوامل مؤثر در ارتقای امنیت شهروندان گرگانی

نویسندگان

چکیده

نیاز به امنیت، همواره از بنیادی‌ترین نیازهای انسان در جامعه‌ی بشری به‌شمار می‌رود. بی‌تردید هیچ عنصری برای پیشرفت، توسعه و تکامل یک جامعه و هم‌چنین شکوفایی استعدادها، مهم‌تر از عنصر امنیت در جامعه نیست و توسعه‌ی اجتماعی، خلاقیت و فعالیت ارزشمند، بدون امنیت امکان‌پذیر نخواهد بود. هدف این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر در ارتقای امنیت شهروندان گرگانی است. این پژوهش با توجه به نوع هدف، کاربردی است؛ و از نظر ماهیت و روش، از نوع پژوهش‌های توصیفی - تحلیلی به‌شمار می‌آید. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه است. جامعه‌ی آماری تحقیق، کلیه‌ی افراد بالای 15 سال و ساکن شهر گرگان هستند که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای توأم با تصادفی ساده، 410 نفر به‌صورت نمونه انتخاب شده‌اند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS و برای آزمون فرضیات ازآزمون t یک نمونه‌ای استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که عملکرد مطلوب پلیس، اطلاع‌رسانی مطلوب، اقدامات فرهنگی و اجتماعی، اقدامات اقتصادی و بهبود فضای کالبدی شهر در ارتقای امنیت شهروندان گرگانی تأثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها