نقش برنامه‌ی درسی و آموزشی در پیشگیری از جرائم مجازی رایانه‌ای براساس SWOT، از دیدگاه معلمان شهرستان نهاوند

نویسندگان

چکیده

هدف کلی این پژوهش، بررسی نقش برنامه‌ی درسی و آموزشی در پیشگیری از جرائم مجازی رایانه‌ای براساس فرصت‌ها، تهدیدها، قوت‌ها و ضعف‌هاست. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بوده و حجم نمونه نیز براساس نمونه‌گیری کوکران، 168 نفر برآورد شده است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه و مصاحبه است. برای بررسی پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و 93/0 برآوردشده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین مؤلفه‌های اصلی برنامه‌ی درسی و آموزشی در پیشگیری از جرائم مجازی رایانه‌ای با یکی از چهار مؤلفه‌ی (فرصت‌ها، تهدیدها، قوت‌ها و ضعف‌ها) رابطه‌ی معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها