به سوی ساختار تحلیلی در خصوص ترس از جرم و ارتباط آن با گزارش دهی رسانه های نوشتاری

نویسندگان

چکیده

چکیده
این مقاله قصد دارد پدیده ترس از جرم و ارتباط آن با گزارش دهی رسانه های چاپی را بررسی کند. ترس از جرم به عنوان یک مفهوم، به منظور توجیه آن به عنوان یک قلمروی با اهمیت برای تحقیق مورد بحث قرار می گیرد و سپس شماری از موضوعات آماری که نشان می دهد در جوامع نوین، ترس از جرم چه مسأله گسترده و جدی است مورد ارزیابی قرار می گیرد. به دنبال آن، یک مرور ادبیات شامل طیف گسترده ای از دیدگاه ها در خصوص ترس از جرم ارائه می شود که شامل 4 نظریه کلیدی اظهار شده به وسیله نظریه پردازان مبدأ می باشد. مهمترین و قابل توجه ترین بخش مقاله یک ساختار تحلیلی در خصوص ترس از جرم و این که چه جنبه هایی از گزارش رسانه های چاپی سبب آن می شود است. این ساختار قابلیت اعتبار منبع، شیوه ای که مقاله بر اساس آن نگارش یافته است و محل جرایم که در میان محتویات خواندنی به عنوان عوامل کلیدی در ایجاد ترس از جرم گزارش شده است تأکید دارد. شیوه ای که بر اساس آن، جرایم خشونت بار در رسانه های چاپی در هر دوی ایالات متحده و انگلستان گزارش می شود برای مدت طولانی یک منبع جذابیت برای مطالعات بود. مطالعات و کار های دانشگاهی زیادی انجام شده است که هر پیوند احتمالی میان این گزارش دهی و ترس از جرم در محتویات خواندنی روزنامه ها را بررسی کرده است. با این حال، بسیاری از این مطالعات دیدی نسبتا مضیق و محدود درباره موضوع داشته اند و تنها یک بعد از بحث را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند. در طول این مقاله، رویکردی جامع تر به بررسی این موضوع که چطور روزنامه ها از طریق گزارش خویش از جرایم خشونت بار، ترس از جرم را در محتویات خواندنی خود افزایش می دهند به کار گرفته می شود. یک محدوده کامل از دیدگاه های متنوع از طیف گسترده ای از نویسندگان در خصوص موضوع تجزیه و تحلیل می شود. بخش اول این مقاله مرور ادبیات را شامل می شود که در بر گیرنده نوشته های شماری از نظریه پردازان در خصوص این موضوع در میان طیف گسترده ای از دیدگاه ها و عقاید می باشد و بخش عمده دوم این مقاله شکل عقاید بررسی شده در خصوص موضوعات تقویت شده به وسیله شواهد به دقت گذینش شده و به نحو علمی تحلیل شده است. سپس، عقاید اصلی در این موضوع به شکل یک ساختار تحلیلی در خصوص ترس از جرم و ارتباط آن با گزارش دهی رسانه های چاپی شکل داده می شود که در آن تلاش می شود به دقت مشخص گردد که چه خصوصیاتی از جرایم خشونت بار موجب ترس در خوانندگان آن می شود.

کلیدواژه‌ها