بهترین شیوه‌های رویارویی با مجرمان جوان مزمن و به‌عادت در کانادا

نویسندگان

چکیده

پژوهش پیش رو، براساس طرحی از پژوهشکده‌ کانادایی «قانون و خانواده» و مرکز «نوآوری کودکان، جوانان و جامعه»، صورت گرفته است. این طرح توسط برنیک دیگاستی، لسلی مَکرا، میشل والی، دکتر تولیو کاپوتو و دکتر ژوزف پ. هارنیک، انجام شده است. این گزارش، بیان مختصری از اطلاعات جمع‌آوری شده پیرامون ماهیت و نوع راهبرد‌های جامعه‌مدار و چندسازمانی و برنامه‌ها و سیاست‌های پلیس کانادا برای مقابله با مجرمان جوان مزمن و به‌عادت است که توسط مرکز ملی پیشگیری از جرم در کانادا منتشر شده است.

کلیدواژه‌ها