جرم‌شناختی سرقت‌های مقرون به تهدید و آزار (مطالعه کیفی)

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی علل و عوامل بروز سرقت‌های خشن (زورگیری) در شهر تهران انجام شده است؛ هدف اصلی در این پژوهش نشان‌دادن وزن علل و عوامل فردی و اجتماعی در سرقت‌های خشن است.
پژوهش حاضر، مطالعه کیفی و به روش تحلیل محتوا است که داده‌های آن با «مصاحبه ساختاریافته» به‌دست آمده است. مشارکت‌کنندگان به‌شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. نمونه‌گیری بر اساس اصول تحقیق کیفی تا دستیابی به اشباع داده‌ها که معیار آن تکراری‌شدن اطلاعات دریافتی است انجام شد.
از تجزیه و تحلیل و مقایسه مداوم داده‌های پژوهش، 7 طبقه مفهوم اصلی با عنوان‌های «اعتقادات شخصی و باورهای اخلاقی»، «جلب توجه»، «اقوام و آشنایان»، «تلویزیون و سینما»، «وضعیت مالی»، «احساس نسبت به سرمایه‌دارها» و «اعتیاد» پدیدار شدند. وجود 7 طبقه خود می‌تواند مبین پیچیدگی عوامل مؤثر بر وقوع سرقت‌های خشن باشد.

کلیدواژه‌ها


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی