کارکرد بازدارندگی اعدام در جرائم جنسی مستوجب اعدام، قتل عمد و مواد مخدر

نویسندگان

چکیده

یکی از شدیدترین کیفرهایی که از دیرباز در مجموعه‌ قوانین جزایی پیش‌بینی شده و به‌واقع ابزار مشترکِ تنبیه در سراسر تاریخ بوده است، همانا کیفر مرگ نسبت به مجرمانی است که مهم‌ترین جرائم را مرتکب شده‌‌اند. مجازاتی که با ماهیت ترذیلی و ترهیبی به حذف ابدی مجرم می‌انجامد و در اغلب موارد با این هدف به‌کار می‌رود که با کشتن مرتکب، دیگر شاهد تکرار آن رفتار بزهکارانه نباشیم. در این مقاله تأثیر کیفر اعدام در بازداری از جرائم جنسی مستوجب اعدام، قتل عمد و مواد مخدر مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش‌های انجام‌شده در این پژوهش نشان می‌دهد که کیفر اعدام و ترس از آن برای ایجاد ارعاب و واهمه در نهاد اشخاصی که مصمم به ارتکاب این جرائم هستند، مؤثر واقع نشده است. مواجهه با جرم از طریق دستگیری و مجازات از طریق سلب حقِ حیات (اعدام)، مبارزه با معلول است و چاره‌ی قطعی کنترل رفتارهای مجرمانه نیست. این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است و با مراجعه به اسناد و مدارک آماری، به مطالعه‌ کارکرد بازدارندگی کیفر اعدام در سه جرم یادشده می‌پردازد. هدف این تحقیق، زمینه‌سازی در جهت تعدیل قوانین کیفری، اصلاح فرد و جامعه، ارتقاء سطح امنیت اجتماعی، کارآمدترشدن مجازات‌ها برای بهبود وضع جامعه و افزایش نقش بازدارندگی مجازات اعدام در پیشگیری از جرم است.

کلیدواژه‌ها