احساس امنیت اجتماعی جوانان دختر شهر بستک و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن ‌

نویسنده

چکیده

امنیت پیش‌زمینه یک اجتماع سالم و احساس امنیت بسترساز توسعه جوامع انسانی است و سعادت یک اجتماع در گرو حفظ و بقای امنیت و احساس ناشی از آن است. هدف از انجام این مطالعه شناسایی عوامل اجتماعی مؤثر بر امنیت اجتماعی جوانان دختر در شهر بستک است.
این پژوهش با بهره‌گیری از روش پیمایشی و شیوه‌ پرسشنامه، در بین جوانان دختر 18-29 ساله ساکن شهر بستک انجام شده است. بدین منظور با استفاده از فرمول کوکران تعداد 136 نفر از جوانان دختر شهر بستک به‌صورت تصادفی به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.
تحلیل اطلاعات از طریق نرم‌افزار اس.پی.اس.اس انجام و نتایج زیر به‌دست آمد: میان تحصیلات جوانان و امنیت اجتماعی رابطه وجود ندارد. همچنین میان پایگاه اقتصادی اجتماعی و امنیت اجتماعی رابطه‌ای نشان داده نشده است. سن جوانان و میزان استفاده آن‌ها از رسانه‌های ارتباط جمعی تأثیری در امنیت اجتماعی ندارد. جوانان متأهل و شاغل امنیت اجتماعی بیشتری دارند. میان نگرش به عملکرد پلیس و امنیت اجتماعی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی