چشم‌انداز مسئولیت‌های پلیس اطفال و نوجوانان در پیشگیری از جرم

نویسندگان

چکیده

پلیس دارای نقش‌های سه‌بعدی پیشگیری، اعمال قانون و برقراری نظم و انسجام در جامعه است و نه‌تنها در بعد اجرای قانون بلکه در دو بعد دیگر نیز باید نقش خود را ایفا کند. پلیس به‌عنوان نهاد پیشتاز جامعه، وسیله ایجاد انسجام اجتماعی است و می‌تواند اقدام به پیشگیری از جرم کند.
یکی از گروه‌های مخاطب پلیس در جامعه را کودکان و نوجوانان تشکیل می‌دهند که بر اساس موقعیت می‌توانند در یکی از حالت‌های کودکان امن، کودکان در معرض خطر و کودکان بزهکار یا بزه‌دیده، قرار داشته باشند. قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب چهارم اسفند 1392، پلیس اطفال و نوجوانان را باهدف رسیدگی به جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان و یا بزه‌دیدگی آن‌ها مورد تصویب قرارداد و مقرر شد لایحه مربوط به وظایف و اختیارات این پلیس توسط قوه قضائیه تنظیم شود. با توجه به اینکه یکی از این وظایف، پیشگیری از جرم است، در لایحه یادشده این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله محقق با توسل به روش کتابخانه‌ای، با استفاده از تجربیات سایر کشورها و همچنین توجه به قانون جدید، برخی از وظایف پیشگیرانه پلیس نظیر ایجاد پلیس مدرسه، تعامل و آموزش به خانواده‌ها، نظارت بر شرایط محیطی، اقدامات پیشگیرانه مربوط به دستگیری، پیشگیری از برچسب‌زنی، همکاری در تشکیل پرونده شخصیت، حمایت از کودکان بزه‌دیده در مواجهه با خانواده و ... را مورد بررسی قرار داده و با ارائه چشم‌انداز آینده، به ارائه پیشنهاد در خصوص وظایف مرتبط با پلیس اطفال در حوزه پیشگیری اقدام کرده است.

کلیدواژه‌ها


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی