ارزیابی تأثیر طراحی بازشوهای نمای بانک بر احساس امنیت و آرامش شهروندان (مطالعه موردی بانک مسکن در شهرستان ساری)

نویسندگان

چکیده

در نظام پولی و بانکی کشور توجه به عوامل مؤثر در ایجاد احساس امنیت در بین مشتریان در کنار چالش‌هایی مانند کنترل تورم، مقررات‌گذاری و ثبات دارایی‌ها از دغدغه‌های اساسی به شمار می‌رود. پرواضح است که سیمای ظاهری تمامی پدیده‌های جاندار و بی‌جان هستی چون انسان، جمودات و آثار معماری، احساسی قابل درک به اطراف منتقل می‌کنند. نمای آثار معماری بانک‌ها می‌تواند با ایجاد احساس آرامش و امنیت در مشتریان موجب افزایش جذب مشتری شود.
پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا طراحی بازشوهای نمای بانک در انگیزش احساس امنیت و آرامش مؤثر است یا خیر و در نظر دارد تا معماری را به‌عنوان یکی از علوم مؤثر در افزایش احساس امنیت و آرامش شهروندان نسبت به بانک‌ها معرفی کند. در این راستا به استخراج ترجیحات احساسی کاربران نسبت به بازشوهای نمای بانک مسکن پرداخته و میزان انتقال احساس آرامش و امنیت در آنان نسبت به انواع مختلف بازشو (بازشوهای گسترده، بازشوهای مثلثی، بازشوهای دایره، بازشوهای شش‌ضلعی، بازشوهای طاقی سنتی، بازشوهای مستطیل با کشیدگی عمودی و افقی) را مورد بررسی قرار داده است.
بررسی‌ها از طریق تنظیم پرسشنامه بر روی 200 نفر از نمونه آماری انتخابی و با شیوه افتراق معنایی (SD) با مقیاس هفت‌درجه‌ای لیکرت انجام شد و در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل با تأیید فرضیه تأثیر طراحی نمای بانک بر احساس امنیت و آرامش شهروندان، الگوهای فیزیکی مانند استفاده از بازشوهای مستطیلی با کشیدگی عمودی و بازشوهای سنتی طاقی برای طراحی نمای بانک مسکن در شهر ساری را ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی