عوامل ایجاد ناامنی در فضاهای شهری (مطالعه موردی شهر یاسوج)

نویسندگان

چکیده

توجه به مسئله تأمین امنیت در تمامی ابعاد ازجمله موارد مهمی است که باید در طراحی محیط مصنوع مدنظر برنامه‌ریزان و طراحان شهر قرار گیرد. طراحی صحیح محیط‌زیست و توجه به عوامل مؤثر در ارتقای کیفیت آن، موجب تأمین بهداشت جسمی و روانی انسان‌ها می‌شود. ابعاد تأمین امنیت فیزیکی را می‌توان با توجه به طراحی مناسب ابعاد کالبدی شهری مورد بررسی قرار داد. فضاهای شهری بخشی از محیط انسان‌ساخت هستند که به دلیل نوع معماری و آرایش مبلمان و پوشش نما و نورپردازی آن‌ها، عامل مؤثری در ناامنی محسوب می‌شوند؛ از سوی دیگر بی‌توجهی به ایمنی زیرساخت‌های شهری نیز امنیت شهروندان را به خطر خواهد انداخت.
هدف این پژوهش بررسی عوامل ایجاد ناامنی در فضاهای شهری شهر یاسوج است، این فضاهای شهری شامل خیابان‌ها، معابر، میدان‌ها، مراکز تفریحی و تأسیسات و تجهیزات شهری است.
این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی- تحلیلی است که اطلاعات موردنظر از طریق منابع متعدد کتابخانه‌ای، اسنادی و برداشت‌های میدانی گردآوری شده است. ابزار سنجش اطلاعات پرسشنامه محقق‌ساخته‌ای است که بین 100 نفر از ساکنان شهر یاسوج به‌صورت تصادفی توزیع و نتایج آن با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه‌وتحلیل شد.
نتایج پژوهش نشان می‌دهد که: میزان امنیت فضاها و حضور شهروندان با یکدیگر رابطه دوسویه دارند، تأمین امنیت در فضاهای شهری، به حضور بیشتر شهروندان در محیط شهری کمک می‌کند و حضور شهروندان و ارتباطات اجتماعی نیز باعث افزایش امنیت در فضاهای شهری می‌شود.

کلیدواژه‌ها