رابطه ضریب سختی (AQ) و دشواریهای تنظیم هیجانی با کفایت اجتماعی در بزهکاران: کانون اصلاح و تربیت شهرستان شیراز

نویسندگان

چکیده

این پژوهش به دنبال بررسی رابطه بین ضریب سختی و تنظیم هیجانات با کفایت اجتماعی در بزه‌کاران کانون اصلاح و تربیت شهرستان شیراز است. جامعه آماری، کانون اصلاح و تربیت شهر شیراز می‌باشد که از جامعه هدف تعداد 100 نفر از بزه‌کاران پسر در فاصله سنی بین 14 تا 19 سال به عنوان نمونه به روش سرشماری انتخاب گردیدند. داده‌های پژوهش از طریق نیم‌رخ ضریب سختی (استولتز، 1997)، مقیاس دشواری‌های تنظیم هیجانی (گراتزورومر، 2004)، پرسش‌نامه کفایت اجتماعی (فلنر، 1990) جمع‌آوری و مورد تحلیل آماری قرار گرفت. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که بین متغیر ضریب سختی و تنظیم هیجانات با کفایت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد ولی بین ضریب سختی و تنظیم هیجانات رابطه معناداری مشاهده نگردید. هم چنین بین متغیر ضریب سختی و تمامی ابعاد آن (کنترل، پایداری، گسترش، پاسخگویی) با متغیر کفایت اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج رگرسیون به روش همزمان نشان داد که پایداری از ابعاد ضریب سختی و متغیرهای راهبردها و شفافیت از ابعاد تنظیم هیجانات قادرند به شکل معناداری کفایت اجتماعی را پیش بینی نمایند.

کلیدواژه‌ها


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی