کنگره‌های پنج سالانه پیش‌گیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل با تأکید بر رهیافت‌های کنگره سیزدهم

نویسنده

چکیده

کنگره سیزدهم سازمان ملل با موضوع تلفیق پیش‌گیری از جرم و عدالت کیفری در راهبرد‌های سازمان ملل در تاریخ 12 تا 19 آوریل، برابر با 23 تا 30 فروردین ماه 1394 در شهر دوحه برگزار شد. این مقاله پیشینه کنگره‌ها، محورهای هفت روزه مورد بحث و نیز محتوای کارگروه‌های تخصصی در حوزه فساد اداری- مالی و پیش‌گیری از آن، جهت-گیری‌های جدید حقوق کیفری کودکان و نوجوانان و پیش‌گیری از اسیدپاشی را بررسی کرده است.

کلیدواژه‌ها