حقوق کیفری‌ برای شهروندان

نویسندگان

چکیده

به جای تمسک به «امساک کیفری» به عنوان محدودیتی بر مطالبات سیری‌ناپذیر نظام حقوق کیفری، می‌بایست بیانی ایجابی از اهداف اصلی حقوق کیفری را که نشانگر مکمل بودن امساک، یا تعدیل، با این اهداف است بسط و توسعه بخشید. می‌توان این کار را با توسعه مفهوم جمهوری-خواهانه حقوق کیفری به عنوان حقوقی که شهروندان بر خودشان تحمیل می‌کنند انجام داد. قلمرو چنین حقوقی نسبتاً محدود خواهد بود و شیوه‌ای از دادرسی کیفری و مجازات را ارائه خواهد داد که با تابعان خود، به جهت شهروند بودنشان، به طور محترمانه برخورد خواهد نمود.

کلیدواژه‌ها