نقش سرزندگی بر ارتقای امنیت شهری (نمونه موردی خیابان لاله‌زار(

نویسندگان

چکیده

نیاز به امنیت، همواره از بنیادی‌ترین نیازهای انسان در جامعه بشری به شمار می‌رود. امروزه امنیت از شاخص‌های مهم در شهرها محسوب می‌گردد و بررسی جنبه‌های کیفی و کمی امنیت چه از دیدگاه کالبدی، کاربری، چه از دیدگاه اجتماعی در فضای شهری امری ضروری است. فضاهای شهری در گذشته به واسطه حضور پایدار شهروندان دارای روحیه سرزندگی و شادابی و دربرگیرنده تعاملات سازنده اجتماعی و مراودات شهروندی و نوعی نظارت شهروندان بر محیط و عرصه‌های عمومی بودند. این مهم از اصول حاکم بر طراحی شهرهای سنتی ایران بوده است و نوعی راهبرد برای افزایش امنیت به شمار می‌رود.
هدف از این پژوهش، بیان شاخص‌های تأثیرگذار سرزندگی بر امنیت و بررسی آن در خیابان لاله‌زار است که کارکرد قدیم خود را از دست داده و به محیطی ناامن تبدیل گردیده است. روش تحقیق کیفی و به‌صورت تحلیلی- توصیفی است، جمع‌آوری اطلاعات به-صورت مطالعات اسنادی-کتابخانه‌ای، مطالعات میدانی، پرسش‌نامه و مصاحبه صورت گرفته است و در نهایت تجزیه و تحلیل این پژوهش با استفاده از جدول سوآت به ارائه راهکارهایی برای ایجاد امنیت با احیای سرزندگی در این خیابان منتهی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

vitality role in promoting urban security the case

نویسندگان [English]

  • aida Bagheri beheshti
  • Hamid Reza Ameri
  • Jalal forozan
چکیده [English]

the need for security , always the most fundamental - human needs in human society - the number of May . Today, the security of the important indicators in the cities and - a - side of the quantitative and qualitative what security point of view , robbed by user , social perspective in urban space is essential . urban spaces in the past to sustained by the presence of citizens with the spirit of vitality and constructive interaction comprises social and citizenship and a civilian oversight on the environment and public - arena . The important design principles governing cities of traditional Iran and a strategy to increase the number of May - security .
The purpose of this study , influential vitality index - on security and investigate the Tulip in the street - it is that the function of old and insecure environment . qualitative research methods and analytically - - is , gather information - case studies documents - - library , field studies , questionnaire and interview, and ultimately , this research and analysis using Table Swat to provide solutions to create security with the revival of animation in the street .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Security
  • animation
  • visual comfort
  • sustainable urban space