بررسی نقش سرای محله به‌عنوان سازمان اجتماعی مردم‌نهاد بر پیشگیری و کاهش جرم

نویسندگان

چکیده

مقاله‌ حاضر که با ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی ساخت سرای محله به‌عنوان سازمانی اجتماعی و مردم‌نهاد به بررسی نقش این نوع نهاد‌ها در پیشگیری و کاهش جرم در محله تحت نفوذ می‌پردازد، حاصل پژوهشی است ‌که از نظر مسیر توصیفی و از نظر هدف کاربردی بوده و برای گردآوری اطلاعات نیز از روش میدانی و اسنادی استفاده شده است، به‌گونه‌ای ‌که در بخش اسنادی، به تمام‌ شماری همه اسناد موجود و در دسترس پرداخته شد و در بخش میدانی نیز 400 نفر از ساکنان محله شهرک استقلال و 15 نفرکاسبان و اهالی زن و مرد دارای سابقه سکونت بالای 5 سال در محله، به عنوان نمونه انتخاب شدند. در عین حال با مدیران محلی و انتظامی محله یادشده و نهادهای ذی‌نفع نیز به‌صورت هدفمند و در دسترس مصاحبه شد. ابزار به‌کار رفته در این پژوهش، علاوه بر مطالعه اسناد و مدارک مربوطه، پرسش‌نامه پژوهشگر ساخته، مصاحبه نیمه‌باز و مشاهده در بخش سنجش وضع موجود و برآورد تأثیرات بوده است.
یافته‌های پژوهش گویای آن است که نهادهای اجتماعی از جمله سراهای محله می‌توانند به پـر شدن اوقات فراغت، افزایش دانش و آگاهی عمومی، کاهش و پیشگیری از جرم، ایجاد و دستیابی به فضای جمعی و توسعه فرهنگی و... در محله‌ها منجر شده و در عین حال پس از احداث، اثری منفی نخواهد داشت.

کلیدواژه‌ها