‌بزه‌دیدگی سالمندان در ژاپن

نویسندگان

چکیده

این مقاله با استفاده از اطلاعات برخی از نهادهای دولتی ژاپن در زمینه جامعه سالمندان، آماری را تبیین و تحلیل می‌کند که از یک سو، با انواع سوءاستفاده‌های رایج در گروه سنی سالمندان، و از سوی دیگر، با نظام امنیت اجتماعی در پیشگیری از این بزه‌دیدگی مرتبط است. نویسندگان همچنین به تغییر الگو‌ها درباره موضوع خانواده در این چارچوب اشاره می‌کنند و بر این اساس، خانواده را دیگر همچون گذشته فقط مکانی برای فراهم‌سازی موجبات مراقبت از سالمند نمی‌شناسند؛ بلکه بستری برای امکان بزه‌دیدگی سالمندان معرفی می‌کنند. سرانجام، این مقاله، افزایش روز افزون مراکز عمومی مراقبت از سالمندان در عین یاری رساندن به دولت در امر حمایت از سالمندان را، سبب فراهم‌آمدن موج جدیدی از گونه ژاپنیِ رفاه اجتماعی، با هدف ایجاد امنیت برای افراد سالمند از طریق تحکیم خانواده و حمایت از آن ارزیابی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی