رابطه خشونت خانگی با گرایش به رفتارهای وندالیستی و راهکارهای پیشگیر‌ی از آن

نویسندگان

چکیده

رفتارهای ویرانگرانه جوانان در جامعه، بخشی از رفتارهای نابهنجار و پرخاشگرانه‌ای است که جوانان و نوجوانان بدون هیچ‌گونه بهره مادی مرتکب آن می‌شوند. چنین رفتارهایی همواره زیان‌های بسیاری بر پیکره جامعه تحمیل می‌کند. در واقع این پدیده اجتماعی که خاصیتی فراگیر و جهانی دارد، وندالیسم نامیده می‌شود و با توسعه شهرنشینی در اشکال و ابعاد مختلف گسترش بسیار یافته است. پژوهش حاضر به بررسی رابطه انواع خشونت‌های خانوادگی با گرایش به رفتارهای وندالیستی در میان جوانان پسر 13 تا 18 ساله شهر مهاباد در سال 93 پرداخته، و جامعه آماری حدود 6000 هزار نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران 356 نفر از جوانان، تصادفی انتخاب شد. تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار spss و آزمون‌های آماری آن از قبیل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره صورت گرفت. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه خودساخته انجام گرفت. نتایج آزمون پیرسون نشان می‌دهد که میان متغیر وابسته این پژوهش (میزان گرایش به رفتارهای وندالیستی) و متغیرهای مستقل (خشونت جسمی، روانی، اقتصادی و اجتماعی) همبستگی هست و اعتبار آن به ترتیب با خشونت خانگی (87 درصد) و با گرایش به رفتارهای وندالیستی جوانان (83 درصد) رابطه معنی‌داری دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که خشونت فیزیکی و اقتصادی رابطه بیشتر و خشونت روانی و خانوادگی (غفلت) به ترتیب رابطه کمتری با رفتارهای ‌وندالیستی جوانان دارند.

کلیدواژه‌ها