بررسی نقش داده‌کاوی و هوش مصنوعی در پیشگیر‌ی از جرایم خشن

نویسندگان

چکیده

امروزه گسترش بانک‌های اطلاعاتی و پردازش آن‌ها نقش مهمی در کشف الگوهای جرم برای سازمان‌های پلیس- امنیتی ایفا می‌کند. در این میان روش‌های داده‌کاوی و پردازش‌های هوش مصنوعی ابزار قدرتمند و در عین حال کم‌هزینه‌ای برای کشف الگو و استخراج دانش از پایگاه داده در راستای فرایند تصمیم‌گیری برای پیشگیر‌ی و کنترل جرایم است. تلاش-های صورت گرفته از سوی کشورهای توسعه‌یافته در راستای کاربردهای داده‌کاوی در حوزه تحلیل جرم مؤید آن است که قابلیت‌های فراوانی در کشف قواعد ارتکاب جرم و پیشگیر‌ی از وقوع آن وجود دارد.
این مقاله با به‌کارگیری روش اسنادی (کتابخانه‌ای) درصدد پاسخ‌گویی به پرسش‌های چیستی نقش روش‌های داده‌کاوی و هوش مصنوعی در پیشگیر‌ی از جرایم خشن، چیستی الگوریتم‌ها و روش‌های پرکاربرد برای کشف قواعد جرم و تحلیل چگونگی فرایند عملکرد این روش‌هاست. نتایج حاصل نشان می‌دهد که توانایی کشف الگوی ارتکاب جرم از ملزومات اصلی برای پیشگیر‌ی از وقوع جرم است و روش‌های داده‌کاوی می‌تواند نقش بسیار مهمی در پیشگیر‌ی از جرایم خشن داشته باشد. دیگر آنکه دسته‌بندی ارائه‌شده از متغیرها و ویژگی‌های جرم در به‌کارگیری روش‌های داده‌کاوی برای پیشگیر‌ی اهمیت فراوانی دارد و در نهایت اینکه الگوریتم‌های پیش‌بینی، طبقه‌بندی و خوشه‌بندی از مهم‌ترین و پرکاربردترین روش‌های داده‌کاوی در حوزه تحلیل جرم و جرم‌شناسی است.

کلیدواژه‌ها