مطالعه میزان پایین جرم در ژاپن با رویکرد فرهنگی

نویسندگان

چکیده

این مقاله در تلاش است تا اختلاف فرهنگ‌های حقوقی جامعه ژاپن و غرب را برای ارائه دلایل تفاوت‌های معنی‌داری که میان میزان جرم در ژاپن و غرب هست تشریح نماید. در ژاپن تشکیل گروه‌های محله‌محور سبب شکل‌گیری جوی امنیتی به همراه تعدادِ زیادی از قواعد سرکوبگر می‌شود. این دو عنصر وابسته به هم خودکنترلی بالایی را ایجاد می‌کنند که به‌عنوان نیرویی قوی، افراد را از ارتکاب جرم باز می‌دارد. این مورد در تقابل با تأکیدی است که بر شکل‌گیری گروه‌های ویژگی‌محور شخصی در جهان غرب، در کنار هنجارهای آسان‌گیر، محدود و آزادی نسبی در عمل می‌شود، که همه این موارد در تضعیف سازوکارهای پیشگیر‌ی از جرم و تأکید بر نقش مجازات به‌جای پیشگیر‌ی سهیم‌اند.

کلیدواژه‌ها


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی