نقش نهادهای مذهبی در پیش‌گیری اجتماعی از جرم

نویسنده

چکیده

پیش‌گیری اجتماعی از جرم از روش‌های‌ غیرکیفری است که پیش از ارتکاب جرم پیش‌بینی و تدارک می‌شود و هدف آن تهدید موقعیت‌های ارتکاب جرم است. برایت هدف از این نوع پیش‌گیری را تقویت بنیادهای قابلیت و توان اجتماعی‌کردن برای تأثیرگذاری بر گروه‌هایی می‌داند که بیش‌تر در معرض خطر هستند؛ در این مقاله پیش‌گیری اجتماعی از جرم با همین هدف دنبال می‌شود و قصد دارد نقش سازمان‌های مردم‌نهاد و به‌ویژه نهادهای مذهبی را در پیش‌گیری اجتماعی از جرم شناسایی کند. این نهادها با برنامه‌های اجتماعی و بعضاً اقتصادی به دنبال کاهش جرم هستند. هم‌چنین با تأثیرگذاری بر تفکر و نگرش و شخصیت افراد و اجتماعی‌کردن صحیح و دینی آن‌ها سعی در تقویت روحیه خودکنترلی و پیش‌گیری از روی‌آوردن به هنجارشکنی‌ها و یا جرایم دارند. نتیجه این مقاله که به روش کتابخانه‌ای و با مطالعه نقش نهادهای مذهبی چون مسجد، هیئت‌های مذهبی، بنیادهای خیریه و همانند آن صورت می‌گیرد بیانگر این است که نهادها با نقش‌هایی چون اسطوره‌سازی دینی، ارایه گروه‌های مرجع سالم، امکان تعامل با دوستان بهنجار، معنابخشی به زندگی، تقویت باور به حضور ناظر همیشگی اعمال یعنی خداوند، تأکید بر زندگی جاودان بعد از مرگ و تأثیرگذاری اعمال دنیوی در آن، ترویج ارزش‌های دینی، تأکید بر حلال‌بودن مال، اجتماعی-کردن افراد، پرکردن سالم اوقات فراغت جوانان، هویت بخشی به جوانان، تخلیه اضطراب‌های روحی و روانی جوانان و تأثیرگذاری بر خانواده‌ها برای تربیت صحیح فرزندان در پیش‌گیری از انحراف و ارتکاب جرم توسط افراد، کمک به‌سزایی می کند. هم‌چنین برخی از این نهادها با حمایت از افراد فقیر و کمک به آن‌ها، ایجاد اشتغال یا تأمین جهیزیه و وام‌های قرض-الحسنه و امثال آن اقدامات مفیدی در راستای پیش‌گیری اجتماعی از جرم انجام می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی