عوامل اجتماعی و خانوادگی مؤثر بر تغییر الگوی مصرف مواد مخدر زنان (از سنتی به صنعتی) و ارایه راه‌کارهای پیش‌گیرانه

نویسندگان

چکیده

این مقاله به بررسی تأثیر عوامل اجتماعی و خانوادگی مؤثر بر تغییر الگوی مصرف مواد مخدر زنان مقیم در مراکز اقامتی ترک اعتیاد سازمان بهزیستی استان گلستان می‌پردازد. هدف اصلی این تحقیق؛ شناسایی عوامل اجتماعی و خانوادگی مؤثر بر تغییر الگوی مصرف مواد مخدر (از سنتی به صنعتی) زنان مقیم در مراکز شبانه روزی ترک اعتیاد استان گلستان بوده است. روش این تحقیق پیمایشی است و برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامه محقق‌ساخته استفاده گردیده از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، پایایی آن محاسبه گردید و همه متغیرهای درنظرگرفته‌شده دارای ضریب آلفای بالاتر از 8/0 بوده‌اند. جامعه آماری تحقیق شامل 150 زن معتاد تغییر الگوی مصرف داده از مواد مخدر سنتی به صنعتی بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و شناخت نقش متغیرهای درنظرگرفته‌شده از آزمون کای اسکوئر استفاده گردید. نتایج تحلیلی نشان می‌دهد همه متغیرهای مورد مطالعه (نوع نگرش به مواد مخدر، نقش گروه همسالان، نقش روابط خانوادگی، نقش عوامل اجتماعی و نقش عوامل اجتماعی و روابط خانوادگی) در تغییر الگوی مصرف زنان معتاد از مواد مخدر سنتی به صنعتی، در سطح ضریب اطمینان 95 درصد نقش دارند. در پایان نیز بر اساس یافته‌ها به ارایه پیشنهادهای کاربردی برای کنترل و پیش‌گیری از گسترش دامنه شیوع مواد مخدر صنعتی در بین زنان پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها