مطالعه عوامل خطر رشدی-عصبی قاتلان سریالی

نویسنده

چکیده

قتل‌های سریالی و هم‌چنین قتل‌های متعدد حوادثی نادرند که دارای تأثیر عمیق اجتماعی هستند. قتل سریالی به لحاظ حقوق کیفری از آن ‌جهت حایز اهمیت است که از بعد جرم‌شناختی و سایر علوم مرتبط (مانند روان‌پزشکی و روان‌شناسی) دارای برجستگی است. یافته‌های تحقیقاتی نشان می‌دهد که این اشکال شدید خشونت ممکن است در نتیجه یک تعامل بسیار پیچیده از عوامل زیستی، روانی و جامعه‌شناختی باشد. درواقع آن‌چه پرسش اصلی این تحقیق را تشکیل می‌دهد این است که عوامل زیستی در میان دیگر عوامل (جامعه‌شناختی و محیطی و غیره) ازچه اهمیتی برخوردار است؟ در این راستا روش محقق در این مقاله، «توصیفی-تحلیلی» و با ابزار کتابخانه‌ای است. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد میان اختلالات رشدی-عصبی (تعدیل‌کننده‌ها) و عوامل محیطی (واسطه‌ها) و کشتارجمعی و قتل‌های سریالی رابطه هست و این اختلالات می‌توانند انگیزه برخی از این قاتلان را تشدید و یا روند قتل را آسان کرده باشند. اگرچه عوامل رشدی-عصبی بسیاری می‌توانند در سبب‌شناسی کشتارجمعی و سریالی دخالت داشته باشند اما بیش‌تر تحقیقات و حدسیات پیرامون نقش «آسیب سر» بوده است.

کلیدواژه‌ها