نظریه‌های ترک تکرار جرم و بهبود طول زندگی

نویسنده

چکیده

درپیش‌گرفتن هرگونه سیاست جنایی کارآمد بدون توجه به پایداری جرم در میان مجرمان بی‌نتیجه خواهد ماند. برای این منظور باید به‌دنبال راهبردهای کاربردی بود که منجر به ترک مقاومت مجرمان در ارتکاب جرم شود. در این مقاله هدف اصلی تبیین نظریه ترک تکرار جرم و بیان سیاست-های کاربردی آن در عمل است. این نظریه بیان می‌دارد ترک تکرار جرم یک فرآیند چندوجهی است که می‌تواند میان مجرمانی که به‌طور مستمر درگیر رفتارهای مجرمانه هستند به کار گرفته شود. مبحث دیگر در این نظریه، توضیح این مسئله است که چرا کاهش چشم‌گیری در تعداد جرایم پس از بلوغ جنایی (پختگی سنی بزه‌کاران) اتفاق می‌افتد.

کلیدواژه‌ها