نظارت و کنترل در مدیریت پیشگیری انتظامی از جرم

نویسندگان

چکیده

فلسفه وجودی نظارت و کنترل اصلاح و بهبود فرایندها بوده و اگر این ویژگی در نظام کنترلی مدیریت خصوصاً فرماندهی و مدیریت انتظامی که یکی از وظایف مهم و اصلی آن پیشگیری از جرم است، موجود نباشد، سیستم دوام چندانی نخواهد داشت، لذا هدف از این تحقیق بررسی انواع نظارت و کنترل در مدیریت انتظامی پیشگیر از جرائم می‌باشد. این تحقیق از بُعد هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها، پیمایشی است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه محقق ساخته بوده که برای تأیید اعتبار آن از روش محتوایی و برای تعیین پایایی، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده که مقدار آن 91/0 برآورد شد. در این پژوهش برای آزمون فرضیه‌ها از نرم افزار spss و آزمون‌های آماری همبستگی پیرسون و رتبه بندی فریدمن استفاده شده، جامعه آماری این پژوهش، شامل فرماندهان، روسا و مدیران صفی و ستادی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ بوده،که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 115 نفر از آن‌ها به عنوان نمونه آماری و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. یافته‌های تحقیق نشان داد که هر سه نوع نظارت بر پیشگیری از جرائم تأثیر داشته و در رتبه‌بندی این عوامل نیز مشخص شد که نظارت «آینده‌نگر» بیش‌ترین تأثیر را در پیشگیری از جرائم دارد.

کلیدواژه‌ها