پیشگیری از جرم در دولت فدرال بلژیک؛ از سیاست سوسیال دموکراتیک به سوی سیاست نئولبیرال و اقتدارگرا در یک جامعه دموکراتیک

نویسنده

چکیده

در این مقاله سعی شده است که شرایطِ توسعه و بهبود سیاست پیشگیری از جرم در سطح فدرال و ملّیِ کشور بلژیک تحلیل شده و اجرای رویه‌های پیشگیری از جرم از سال‌های 1985 تا سال 2007 تبیین شود، برای درک بهتر تکامل شیوه‌های پیشگیرانه در طول این مدت، زمان مذکور به 3 سه دوره تقسیم شده است که این امر بر اساس همکاری‌های صورت گرفته میان احزاب سیاسی حاکم در سطح ملی و فدرال بوده است. به دنبال این ضابطه، وجه تمایزی میان سه دوره ایجاد شد. نخست، سال‌های 1985 تا 1988 زمانی‌که ائتلاف احزاب دموکراتیک مسیحی و لیبرال در قدرت بود؛ دوم 1988 تا 1998 زمانی‌که ائتلاف احزاب دموکراتیک مسیحی و سوسیالیست حاکم بود و سوم دوره 1999 تا 2007 که شاهد ائتلاف احزاب لیبرال و سوسیالیست بودیم (البته از 1999 تا 2003 احزاب سبز نیز از قدرت برخوردار بودند). این نکته جهت یادآوری حائز اهمیت است که از دهه 1970 تعارض‌های منافع سیاسی و منطقه‌ای در سرتاسر بلژیک وجود داشت که موجب شکل‌گیری شکاف سیاسی- اجتماعی در این کشور شده بود و این تقسیم‌بندی در یک طرف، حزب فرانسوی زبان‌ها و در طرف دیگر فلاندری زبان‌ها را قرار داده بود که به‌طور کلی هر یک از دیگری مستقل بودند.

کلیدواژه‌ها